Objednejte se
Obchodní podmínky pro rezervaci termínu pro nového pacienta

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), společností myTREEDK a.s., identifikační číslo osoby 08811067, se sídlem Nerudova 27, 746 01 Opava (dále jen „myTREEDK“).

1.2 Společnost myTREEDK je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

1.3 Pacientem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která si prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mytreeedk.cz (dále jen „webová stránka“), rezervuje vyšetření v následně sjednaném termínu u myTREEDK (rezervace termínu) a zavazuje se na tento sjednaný termín dostavit, včas jej změnit či zrušit, a v případě, že tak neučiní uhradit smluvní pokutu a za tímto účelem skládá jistotu – rezervační poplatek.

1.4 Tyto obchodní podmínky nejsou všeobecnými obchodními podmínkami myTREEDK. Upravují pouze vzájemná práva a povinnosti myTREEDK a pacienta ve smyslu bodu 1.3 těchto obchodních podmínek v souvislosti s rezervací termínu tohoto pacienta a úhradou rezervačního poplatku.

1.5 Znění obchodních podmínek může myTREEDK měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Rezervace termínu vyšetření nového pacienta

2.1 Rezervace termínu vyšetření probíhá přes rezervační formulář dostupný na webové stránce.

2.2 Rezervace termínu vyšetření přes rezervační formulář je určená pouze pro nové doposud neregistrované pacienty myTREEDK podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

2.3 Rezervací termínu vyšetření nedochází k registraci pacienta ve smyslu zákona o zdravotních službách.

2.4 Pacient za účelem rezervace termínu ve třech krocích vyplní potřebné údaje.

2.5 Pacient se zavazuje při rezervaci termínu na webové stránce uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené pacientem a při objednávání jsou myTREEDK považovány za správné.

2.6 Veškeré uvedené údaje slouží pouze pro potřeby myTREEDK a jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2.7 Pro úspěšné dokončení rezervace termínu pacient (nikoliv nezbytně v níže uvedeném pořadí)

- vyplní a odešle rezervační formulář ve stanoveném rozsahu, tj. v souladu se skutečností uvede požadované údaje,

- zvolí si druh vstupního vyšetření,

- zvolí si preferovanou část dne, kdy by vyšetření mělo být provedeno (konkrétní termín – datum a čas – bude s pacientem dojednán telefonicky či prostřednictvím e-mailové komunikace, k tomu viz bod 2.9 obchodních podmínek),

- seznámí se s těmito obchodními podmínkami a odsouhlasí je zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“,

- poskytne souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to způsobem, že zaškrtne políčko „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“,

- prohlásí, že jím poskytnuté údaje o zdravotním stavu a veškeré další údaje jsou úplné a pravdivé, a to zaškrtnutím příslušného políčka,

- poskytne souhlas s možností zaslání jeho zdravotní dokumentace na jeho kontaktní e-mail, a to způsobem, že zaškrtne příslušné souhlasové políčko,

- zaplatí rezervační poplatek jím zvoleným způsobem,

- sjedná si konkrétní termín vyšetření ve smyslu bodu 2.9 těchto obchodních podmínek.

2.8 Aktuální výše rezervačního poplatku je uvedena na webových stránkách. Vzhledem k tomu, že rezervační poplatek je jistotou ve smyslu ustanovení § 2010 a násl. občanského zákoníku nepodléhá DPH.

2.9 Společnost myTREEDK bez zbytečného prodlení po obdržení žádosti pacienta o rezervaci termínu vyšetření pacienta kontaktuje telefonicky na telefonním čísle, které pacient uvedl v rezervačním formuláři, či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou pacientem v rezervačním formuláři, za účelem upřesnění dohodnutého termínu vyšetření. Rezervace termínu pacienta se považuje za závazně sjednanou až v okamžiku, kdy se pacient s myTREEDK telefonicky či prostřednictvím e-mailu dohodne na konkrétním termínu vyšetření. Rezervaci konkrétního termínu vyšetření pacientovi myTREEDK potvrdí prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou pacient uvedl jako kontaktní e-mailovou adresu v rezervačním formuláři, či prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo uvedené v rezervačním formuláři.

2.10 Společnost myTREEDK pacientu nepotvrdí termín rezervace dříve, než bude rezervační poplatek ve smyslu bodu 3.3 těchto obchodních podmínek zaplacen.

2.11 Společnost myTREEDK je vždy oprávněna v závislosti na posouzení individuální rezervace pacienta (druh ošetření, posouzení zdravotního stavu, věk pacienta) požádat pacienta o další dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.12 Rezervace konkrétního termínu pacienta se považuje za učiněnou okamžikem, kdy se pacient s myTREEDK telefonicky či e-mailem na tomto termínu dohodnou (ve smyslu bodu 2.9 těchto obchodních podmínek) a tento je pacientovi potvrzen. Tímto okamžikem se považuje rezervační smlouva mezi pacientem a myTREEDK za uzavřenou a pacient se zavazuje na sjednaný termín vyšetření dostavit či jej včas (minimálně 48 hodin před sjednaným termínem) zrušit či změnit a neučiní-li tak uhradit pokutu ve výši rezervačního poplatku.

3. Rezervační poplatek

3.1 Z provozních důvodů a z důvodu zajištění kvalitní péče je konkrétně rezervovaný termín (u příslušného lékaře myTREEDK) vyhrazen právě a jen tomu pacientovi, pro kterého byla rezervace daného termínu vytvořena. Jiný pacient na tento konkrétní termín není objednán. Za účelem rezervace tohoto termínu a pro účely zajištění, aby nedocházelo k tomu, že závazně objednaný pacient se na rezervovaný termín nedostaví (bez řádné změny či zrušení termínu), je pacient povinen při rezervaci termínu zaplatit rezervační poplatek, který je jistotou ve smyslu § 2010 a násl. občanského zákoníku.

3.2 Platbu rezervačního poplatku lze uskutečnit platební kartou nebo on-line platbou prostřednictvím služby GoPay.

3.3 Rezervační poplatek se považuje za zaplacený okamžikem, kdy je provedení platby pacientovi potvrzeno.

3.4 V případě, že se pacient v rezervovaném termínu dostaví na vyšetření u myTREEDK a toto vyšetření se v rezervovaném termínu uskuteční, zaplacený rezervační poplatek (jistota) bude společností myTREEDK započten oproti konečné ceně provedeného vyšetření v rezervovaném termínu. Případný rozdíl bude vrácen na účet, ze kterého byla platba rezervačního poplatku uskutečněna či přijata prostřednictvím platební brány GoPay.

3.5 Zaplacený rezervační poplatek se způsobem uvedeným v bodu 3.4 těchto obchodních podmínek vrací pacientovi v případě, že

- si pacient s myTREEDK ve smyslu bodu 2.9 nesjedná konkrétní termín vyšetření,

- se pacient dostaví v konkrétně rezervovaném termínu na vyšetření u myTREEDK, ale

> toto vyšetření se v rezervovaném termínu neuskuteční z důvodů na straně pacienta nebo

> se toto vyšetření v rezervovaném termínu neuskuteční z důvodů na straně myTREEDK,

3.6 Dojde-li před sjednaným termínem ke skutečnosti, že myTREEDK je nucena zrušit závaznou rezervaci termínu vyšetření, je povinna pacienta o tomto bezodkladně informovat a nabídnout pacientovi nový termín. Nebude-li s pacientem sjednán nový termín, je myTREEDK povinna vrátit pacientovi zaplacený rezervační poplatek způsobem uvedeným v bodu 3.4 těchto obchodních podmínek.

3.7 Pacient je povinen zrušit či změnit rezervovaný termín minimálně 48 hodin před sjednaným termínem a to telefonicky, osobně nebo prostřednictvím e-mailové adresy „recepce@mytreedk“. Nebude-li s pacientem sjednán nový termín, je myTREEDK povinna vrátit pacientovi zaplacený rezervační poplatek způsobem uvedeným v bodu 3.4 těchto obchodních podmínek.

3.8 Nedostaví-li se pacient v rezervovaném termínu na vyšetření u myTREEDK, ani tento termín řádně v souladu s obchodními podmínkami (bod 3.7) včas nezmění, event. nezruší, bude ze zaplaceného rezervačního poplatku uhrazena smluvní pokuta myTREEDK, která je rovna jeho výši.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Pacient je oprávněn od uzavřené rezervační smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření.

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.9.2020